WSUOgólne zasady handlowe Infernum Games GmbH

Infernum Games GmbH, Behringstr. 16b, 22765 Hamburg, Germany (zwana dalej „Infernum”) oferuje gry internetowe online (zwane dalej „Grami”) oraz związane z nimi usługi dodatkowe. Wspomniane wyżej usługi dodatkowe mogą obejmować m.in. nabycie wirtualnych przedmiotów lub wirtualnej waluty do Gier oraz inne usługi, w szczególności związane z komunikacją z innymi graczami (np. fora, czaty, strony profili dla użytkowników). Użytkownicy Gier będą dalej określani mianem „Użytkowników”.

§ 1 Zakres zastosowania

1.1 Infernum świadczy wszystkie usługi podstawowe oraz usługi dodatkowe związane z oferowanymi Grami w oparciu o niniejsze Ogólne warunki handlowe (zwane dalej „Ogólnymi warunkami handlowymi”).

1.2 Jakiekolwiek Ogólne warunki handlowe użytkowników nie mają zastosowania, za wyjątkiem sytuacji, gdy zostały one zaakceptowane pisemnie przez Infernum. W takim przypadku mogą one stanowić część umowy łączącej strony.

1.3 Zasady i wymagania związane z uczestnictwem w określonych Grach są opublikowane na ich stronach głównych. Użytkownik akceptuje jako wiążące również powyższe zasady i wymagania związane z uczestnictwem w Grze

1.4 Użytkownicy nie są upoważnieni do przekazywania swoich praw wynikających z niniejszej umowy stronom trzecim. Odmienne postanowienie mogą mieć zastosowanie tylko w przypadku ich wcześniejszej akceptacji dokonanej przez Infernum w formie pisemnej.

1.5 Niniejsze Ogólne warunki handlowe nie wpływają na kwestie, które mogą wyniknąć w powiązaniu z usługami świadczonymi przez podmioty trzecie (przykładowo dostawców usługi internetowej).

§ 2 Opis oferowanej usługi

2.1 Infernum umożliwia Użytkownikom korzystanie z Gier oraz związane z tym usługi dodatkowe w ramach istniejących możliwości technicznych i operacyjnych.

2.2 Aby móc korzystać z Gier, Użytkownik musi połączyć się z odpowiednim serwerem Gry za pomocą klienta, aplikacji lub wyłącznie przeglądarki. Infernum zapewnia serwery niezbędne dla Gier oraz aplikacje i klienta online do wykorzystania lub pobrania.

2.3 Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymanie swojego komputera osobistego w stanie umożliwiającym użytkowanie Gier. Komputer Użytkownika powinien spełniać minimalne wymagania systemowe danej Gry i dysponować odpowiednio szybkim połączeniem internetowym.

2.4 Podstawowe wersje Gier umożliwiają korzystanie z nich bezpłatnie. Istnieje możliwość nabycia przez Użytkownika wirtualnej waluty lub innych usług dodatkowych dla Gry od Infernum za dokonaniem określonej opłaty. Wirtualną walutę można m.in. wymieniać na wirtualne przedmioty i/lub inne dodatkowe funkcje (więcej informacji na temat płatnościach zawiera § 7). Odpowiednie funkcje, wymagania i ceny będą podawane Użytkownikowi odrębnie przed ich użyciem w danej Grze lub na stronie Infernum.  Ani wirtualna waluta, ani wirtualne przedmioty nie stanowią przedmiotów w rozumieniu § 90 Niemieckiego Kodeksu Cywilnego (zwanego dalej „BGB”), co oznacza, że Infernum nie przekazuje Użytkownikom żadnych praw do własności, lecz wyłącznie prawo do użytkowania. Zakres i czas trwania przyznanego prawa do użytkowania uzależniony jest od rodzaju wirtualnych przedmiotów lub wirtualnej waluty.

2.5 Gry oferowane przez Infernum podlegają stałemu rozwojowi, aktualizacji i modyfikacjom, co zapewnia Użytkownikowi maksymalnie długi okres czasu, w jakim może on cieszyć się rozgrywką. Zapewnia to również Użytkownikom prawo uczestniczenia w Grze w jej najbardziej aktualnej wersji. Infernum zastrzega sobie prawo do zawieszenia, ograniczenia lub zmiany funkcjonowania poszczególnych Gier oraz funkcji Gier częściowo lub w całości w dowolnym momencie bez podawania powodów.

2.6 Infernum gwarantuje dostępność każdej Gry na średnim poziomie 90 % w ciągu roku. Powyższe nie obejmuje czasu, w którym serwery określonych Gier nie są dostępne dla Użytkowników z powodów technicznych lub innych powodów, które są niezależne od Infernum (takich jak działanie siły wyższej, błąd ze strony podmiotów trzecich, itp.), oraz okresów przeprowadzania rutynowych prac serwisowych. Powyższe nie wypływa na zakres odpowiedzialności Infernum za niedostępność serwerów w przypadku zamierzonego działania lub rażącego zaniedbania. Dostęp do usług może być ograniczony przez Infernum w zakresie wymaganym przez bezpieczeństwo operacji sieciowych, konserwację sieci (w szczególności w celu uniknięcia poważnych zakłóceń funkcjonowania sieci), oraz bezpieczeństwo oprogramowania i przechowywanych danych.

§ 3 Uczestnictwo Użytkowników w Grze

3.1 Oferta związana z Grami jest przeznaczona wyłącznie dla konsumentów w rozumieniu § 13 BGB. Konsumentem jest każda osoba, zawierająca umowę o charakterze prawnym dla celów, które nie są związane z jego działalnością komercyjną lub zawodową (samozatrudnienie).

3.2 Do uczestnictwa uprawnione są wyłącznie osoby, które osiągnęły wiek 18 lat, lub takie, których prawni opiekunowi wyrazili na to zgodę.

3.3 Użytkownik podczas rejestracji do Gry zapewnia, że jest w wymaganym wieku i posiada zdolność do czynności prawnych. Jeśli Użytkownik jest osobą niepełnoletnią, zapewnia o zgodzie swojego prawnego opiekuna. Firma Infernum jest upoważniona do zażądania w każdym czasie pisemnego dowodu, że Użytkownik jest w wieku uprawniającym lub deklaracji o zgodzie jego prawnego opiekuna.

3.4 Wykorzystanie Gier do celów handlowych jest zabronione. Uczestnictwo w Grach służy wyłącznie celom rozrywkowym.

§ 4 Zawarcie umowy

4.1 Uczestnictwo w Grze wymaga uprzedniej rejestracji oraz utworzenia konta członkowskiego (zwanego dalej „Kontem”). Rejestracja Użytkownika jest przeprowadzana poprzez Internet za pośrednictwem formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie danej Gry, bezpośrednio na witrynie Infernum lub za pośrednictwem rejestracji w sieci społecznościowej, np. przez usługę Facebook Connect.

4.2 Dodatkowo, Użytkownik musi zaakceptować niniejsze Ogólne warunki handlowe, klikając pole akceptacji podczas rejestracji. Ogólne warunki handlowe można wydrukować przed wysłaniem przez Użytkownika formularza rejestracyjnego lub zapisać na nośniku danych.

4.3 Wszystkie pola oznaczone jako „obowiązkowe” w formularzu rejestracyjnym muszą zostać wypełnione przez Użytkownika. Użytkownik musi w formularzu rejestracyjnym podać poprawnie wszystkie dane, niezależnie czy są one konieczne czy opcjonalne. Podczas rejestracji Użytkownik zobowiązany jest do podania własnego adresu e-mail, pod którym można się z nim skontaktować.

4.4 Wysyłając formularz rejestracyjny, Użytkownik składa względem Infernum ofertę zawarcia umowy na użytkowanie, co jednak nie jest równoznaczne z jej zawarciem. Do zawarcia umowy niezbędna jest akceptacja wniosku przez Infernum. Infernum potwierdza otrzymanie wniosku od użytkownika drogą elektroniczną, wysyłając powiadomienie na adres e-mail podany przez Użytkownika. Potwierdzenie otrzymania wniosku nie jest równoznaczne z jej akceptacją. Jednakże akceptacja wniosku użytkownika może być połączona z potwierdzeniem otrzymania, jeżeli zostało to wyraźnie zaznaczone. W wyraźnie określonych przypadkach akceptacja może również nie być związana z potwierdzeniem otrzymania zgłoszenia lub wiązać się z rozpoczęciem działań zawartych w warunkach umowy przez Infernum. Utworzenie konta, korzystanie z gier lub usług dodatkowych nie jest zobowiązaniem do zakończenia umowy.

4.5 Każdy użytkownik może otworzyć i korzystać tylko z jednego konta na Grę. Otwarcie kilku kont w tej samej grze przez jednego Użytkownika („Multikonta”) jest zabronione. Jest to postanowienie o charakterze zasadniczym, którego naruszenie upoważnia Infernum do natychmiastowego wyłączenia wszystkich kont Użytkownika bez uprzedzenia (patrz podpunkt 13.4).

4.6 Podczas rejestracji lub w późniejszym czasie Użytkownik wybiera swoją nazwę członkowską, pod którą występuje jako gracz. Nazwy członkowskie zawierające odniesienia pornograficzne, rasistowskie, treści nawołujące do nienawiści, gloryfikujące wojnę lub przemoc, obraźliwe lub w inny sposób naruszające prawo, są zabronione. Naruszenie tego postanowienia upoważnia Infernum do natychmiastowego zablokowania dostępu Użytkownika do Gry lub Gier i/lub zakończenia obowiązywania umowy z Użytkownikiem bez uprzedzenia, w przypadku, gdy zablokowanie nie jest wystarczające ze względu na wagę naruszenia (patrz podpunkt 8.4).

4.7 Użytkownik nie może udostępniać konta osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Infernum. Przekazanie odpłatne, a także sprzedaż konta, są w każdym przypadku niedopuszczalne.

4.8 Jeżeli zachodzi okoliczność, w której płatności za usługę mają być dokonywane przez określony czas, Użytkownik zgadza się na zawarcie z Infernum umowy subskrypcyjnej, która jest automatycznie przedłużana do momentu rezygnacji Użytkownika w terminie określonym w punkcie 13.1 i 13.2. Czas trwania subskrypcji jest określony w zasadach obowiązujących dla danej gry lub usługi.

§ 5 INSTRUKCJE ZWIĄZANE Z PRAWEM DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Użytkownik może odstąpić od umowy w formie pisemnej (włączając formę listowną, faks lub e-mail) w ciągu 1 miesiąca bez podania powodów. Przewidziany okres rozpoczyna się po otrzymaniu niniejszych instrukcji w formie pisemnej, jednak nie wcześniej, niż z dniem zawarcia umowy, ani nie przed spełnieniem przez Infernum powinności informacyjnych wynikających z artykułu 246 § 2 w związku z § 1 p. 1 oraz 2 EGBGB (Przepisów wprowadzających do Niemieckiego Kodeksu Cywilnego), a także powinności określonych w § 312g p.1 sentencja 1 BGB, w związku z artykułem 246 § 3 EGBGB. Wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem przewidzianego na złożenie tego oświadczenia terminu jest równoznaczne z zachowaniem tego terminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać na poniższy adres:

Infernum Games GmbH
Behringstr. 16b
22765 Hamburg
Germany
E-Mail: contact@infernum.com
Web: www.infernum.com
T: +49 (0)40 411 885 0
F: +49 (0)40 411 885 255

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, strony powinny wzajemnie dokonać zwrotu otrzymanych świadczeń, a także uzyskanych z tego tytułu korzyści (np. wartość narosłych odsetek). Jeśli Użytkownik nie może zwrócić całości lub części ww. świadczeń lub może dokonać ich zwrotu w pogorszonym stanie, musi on, o ile ma to zastosowanie, dokonać odpowiedniego zwrotu ich wartości. W konsekwencji może to oznaczać konieczność wypełnienia przez Użytkownika jego zobowiązań płatniczych związanych z umową za okres trwający do momentu odstąpienia od umowy.

Zwrot płatności musi nastąpić w terminie 30 dni, przy czym termin ten rozpoczyna się dla Użytkownika z dniem wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, a dla Infernum - od dnia otrzymania tego oświadczenia.

Uwaga: Prawo Użytkownika do odstąpienia od umowy wygasa przed upływem przewidzianego do tego terminu, jeżeli w tym czasie umowa została w całości zrealizowana przez obie strony na wyraźne życzenie Użytkownika i przed skorzystaniem przez niego z tego prawa.

Koniec instrukcji dotyczącej prawa do wycofania się z umowy

§ 6 Ogólne zasady i warunki korzystania

6.1 Gry są dostarczane wyłącznie w zakresie użytkowania przewidzianym przez daną umowę. Zarejestrowani użytkownicy mogą łączyć się z serwerem za pomocą loginu i osobistego hasła lub – jeżeli to możliwe – za pomocą zewnętrznych usług (np. Facebook Connect). Automatyczne tworzenie oraz logowanie do konta gry jest zabronione. Do łączenia się z serwerami przewidziane są wyłącznie oficjalne programy klienckie i aplikacje oraz witryny dostarczone przez Infernum.

6.2 Użytkownik nie może wykorzystywać środków, mechanizmów, ani oprogramowania w połączeniu z klientem, aplikacją lub innym oprogramowaniem dostarczonym przez Infernum, które może zakłócić funkcjonowanie i postępy w grze. Użytkownik nie może podejmować żadnych działań, których skutkiem może być nieracjonalne i nadmierne obciążenie technicznej infrastruktury Infernum. W szczególności Użytkownik nie może blokować, przepisywać ani modyfikować zawartości generowanej przez Infernum, o ile firma Infernum nie udzieliła wyraźniej zgody w formie pisemnej.

6.3 Użytkownik nie jest uprawniony do dodawania elementów do oprogramowania Gry, ani do zmiany, usuwania lub modyfikacji w jakikolwiek sposób elementów oprogramowania Gry bez uprzedniej wyraźnej zgody Infernum w formie pisemnej (włączając m.in. e-mail). W szczególności Użytkownik nie może kopiować, usuwać, ani w żaden inny sposób wykorzystywać graficznych elementów, ani próbować odszyfrowania kodu źródłowego oprogramowania.

6.4 Jakiekolwiek formy korzystania z Gier w celach komercyjnych lub nielegalnych jest zabronione.

6.5 Użytkownik nie może korzystać lub zgodzić się na korzystanie, użyć ani zastosować żadnego oprogramowania ani aplikacji sprzętowej pochodzącej od strony trzeciej, która umożliwiłaby Użytkownikowi zmianę statusu Gry, postępów w Grze lub dała bezpłatny dostęp do usług, który w normalnych warunkach można uzyskać wyłącznie odpłatnie. W szczególności, Użytkownikowi zabrania się korzystania z usług, które pozwalałyby na ominięcie płatności lub zapewniały inne korzyści, takie jak możliwość systematycznej lub automatycznej kontroli nad Grą lub jej pojedynczymi funkcjami przy wykorzystaniu oprogramowania podmiotów trzecich lub innych aplikacji (w szczególności tzw. „botów” (ang. bots), aplikacji umożliwiających zmianę pewnych zmiennych w grze (ang. hacks) lub oszustw (ang. cheats)).

6.6 Użytkownikowi zabrania się sprzedawać, kupować, użyczać, wynajmować, oferować, przyjmować, dystrybuować oraz powielać wirtualne obiekty lub wirtualną walutę podczas grania i/lub poza Grą – niezależnie w jakiej formie – osobom trzecim poza podstawowymi metodami obrotu przedmiotami w Grze, która wymaga przeprowadzenia określonej transakcji z użyciem wirtualnej waluty lub wirtualnego przedmiotu. Jeżeli wirtualna waluta lub wirtualne przedmioty są sprzedawane lub wymieniane w Grach bez równoczesnej zapłaty odpowiedniej wartości w Grze, przyjmuje się, że ma miejsce naruszenie postanowień ujętych w niniejszym podpunkcie 6.6. Użytkownik jest uprawniony do wykazania, że wyżej wymienione działanie nie miało miejsca.

6.7 Podczas korzystania z Gier Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów ustawowych. Szczególnie zabrania się dystrybucji w jakiejkolwiek formie wszelkich materiałów o charakterze pornograficznym, rasistowskim, obraźliwym, gloryfikujących przemoc, wojnę, oraz zawierających inne nielegalne odniesienia, a także materiałów naruszających prawa osób trzecich. Użytkownik nie może również dystrybuować w Grach reklam handlowych produktów ani programów podmiotów trzecich lub w jakikolwiek nieuprawniony sposób prezentować w Grze dzieła/prace podmiotów trzecich, objęte ochroną prawami autorskimi lub innymi prawami.

§ 7 Przetwarzanie płatności

7.1 Infernum zapewnia Użytkownikom możliwość odpłatnego uzyskania wirtualnej waluty, którą można wymieniać na wirtualne obiekty i/lub dodatkowe funkcje, niedostępne w nieodpłatnej, podstawowej wersji Gry, możliwe do pozyskania za pomocą dostępnych w grze konkursów. W zależności od Gry, Użytkownik może mieć możliwość odpłatnego skorzystania z dodatkowych usług (np. zmiana serwera, zmiana imienia/nazwy w grze). Informacje na temat rodzaju, funkcji i ceny poszczególnych przedmiotów wirtualnych oraz dodatkowych funkcji będą przekazywane Użytkownikom przed zakupem w ramach określonej Gry oraz, w części, za pośrednictwem witryny Infernum. Oferowane wirtualne obiekty i funkcje dodatkowe, które wiążą się z koniecznością poniesienia kosztów, można wykorzystywać przez określony czas, zgodnie z zasadami obowiązującymi w danej Grze.

7.2 Ze względu na stały dalszy rozwój Gier, Infernum zastrzega sobie prawo do oferowania nowych dodatkowych funkcji i/lub wirtualnych elementów i/lub usuwania ich ze swojej oferty, do ich zmiany lub udostępniania w darmowej wersji podstawowej. W przypadku, gdy Użytkownik dokonał płatności za wirtualne przedmioty i/lub dodatkowe funkcje za przyszły okres, a stały się one niedostępne z wyżej wymienionych powodów lub zostały udostępnione w darmowej podstawowej wersji Gry, firma Infernum, w zależności od decyzji Użytkownika, zaoferuje inne wirtualne przedmioty i/lub dodatkowe funkcje związane z Grą i/lub zwróci Użytkownikowi proporcjonalną kwotę. W przypadkach takich Użytkownik ma prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. Dalsze roszczenia Użytkownika w tym zakresie są wyłączone.

7.3 Opłaty związane z wirtualną walutą lub dodatkowymi usługami są należne i płacone z góry przy ostatecznym potwierdzeniu zamówienia przez Infernum lub za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych wykorzystywanego przez Infernum. Należne płatności są pobierane z konta bankowego podanego przez Użytkownika za pośrednictwem karty kredytowej lub systemu płatności.

7.4 Firma Infernum jest upoważniona do obniżenia cen za wirtualną walutę, wirtualne obiekty i/lub dodatkowe funkcje na stałe lub na określony czas, oraz do oferowania nowych produktów, usług, a także metod taryfikacji na stałe lub w określonym przedziale czasu.Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie ceny subskrypcji za pomocą poczty e-mail. O ile Użytkownik w ciągu czterech tygodni od otrzymania pisemnego powiadomienia o zmianie ceny nie wyrazi wobec niej sprzeciwu (całościowego lub częściowego) za pośrednictwem listu lub wiadomości e-mail, uznaje się, że cena została zaakceptowana. Infernum musi poinformować Użytkownika w wiadomości e-mail o konsekwencjach braku ewentualnego sprzeciwu wobec zmiany.

7.5 W przypadku niedotrzymania warunków umowy firma Infernum jest upoważniona do żądania odsetek za zwłokę w wysokości ustawowej, do zawieszenia usługi oraz natychmiastowego zablokowania konta Użytkownika.Użytkownik nie zostanie obciążony opłatą za subskrypcje związane z zablokowanym kontem za okres, w którym pozostaje ono zablokowane.

7.6 Jeżeli firma Infernum ponosi koszty związane z opłatą za wycofanie płatności, spowodowane błędem Użytkownika lub brakiem wystarczających środków na koncie, z powodów, za które odpowiada Użytkownik i/lub anulowaniem opłat spowodowanym późniejszym anulowaniem polecenia płatności, związane z tymi okolicznościami koszty ponosi Użytkownik. Firma Infernum jest upoważniona do żądania zwrotu tych kosztów wraz z pierwotną opłatą przez ponowne obciążenie konta. W przypadku, gdy opłaty są dokonywane za pomocą polecenia zapłaty lub za pośrednictwem karty kredytowej i jednocześnie wystawiona zostaje nota debetowa, firma Infernum nakłada opłatę manipulacyjną w wysokości 9 EUR za polecenie zapłaty / obciążenie karty kredytowej, powiększoną o opłaty bankowe poniesione przez Infernum, o ile Użytkownik nie wykaże, że straty były niższe.

7.7 Rekompensata dla Użytkownika jest możliwa jedynie w sytuacji zaistnienia niepodważalnego roszczenia wzajemnego lub roszczenia, które zostało uznane za ostateczne i wiążące dla Infernum. Użytkownik może skorzystać z prawa do zatrzymania wyłącznie, jeżeli jego roszczenie wzajemne wynika z tego samego zobowiązania umownego. Wyłącza się możliwość przeniesienia przez Użytkownika roszczeń wobec Infernum na podmioty trzecie.

7.8 Infernum może dodatkowo zaoferować Użytkownikowi alternatywne metody płatności, wiążące się z wykorzystaniem przez Użytkownika usług podmiotów trzecich i które mogą wiązać się płatnością dokonywaną w innej, niż pieniężna, formie. W zakresie, w jakim Użytkownik korzysta z usług podmiotów trzecich, zostaną zawarte odpowiednio dodatkowe umowy pomiędzy Użytkownikiem a podmiotami trzecimi. Umowy tego rodzaju mogą uwzględniać Ogólne warunki handlowe wymienionych wyżej podmiotów trzecich. Infernum nie ma bezpośredniego wpływu na ich treść oraz, co do zasady, nie dysponuje wiedzą na ich temat.

§ 8 Obowiązki Użytkowników

8.1 Podstawowym obowiązkiem Użytkownika związanym z usługą jest regulowanie ewentualnych opłat. W związku z usługą Użytkownik jest zobowiązany również do podania poprawnych i pełnych danych, które są wymagane w momencie zawierania umowy lub w trakcie jej obowiązywania. Użytkownik zapewnia, że podane przez niego dane osobowe oraz inne okoliczności istotne dla umowy (w szczególności dane bankowe oraz numer karty kredytowej), związane z treścią oferty umowy, zawarciem umowy lub udostępnione w trakcie realizacji zobowiązań umownych, są pełne, poprawne i prawnie dopuszczalne.

8.2 Użytkownicy są świadomi, że uczestniczą w Grach wspólnie z wieloma innymi graczami i że komunikują się z różnymi Użytkownikami za pośrednictwem dodatkowych usług. W celu zapewnienia odpowiedniej interakcji konieczne jest przestrzeganie wyznaczonych reguł. Użytkownicy uznają zasady i wymagania uczestnictwa w Grach za wiążące. Użytkownicy postępują zgodnie z instrukcjami firmy Infernum, którą reprezentuje zespół zarządzający grą. Ponadto, Użytkownicy zobowiązują się do powstrzymania się od wszelkich działań zakłócających funkcjonowanie Gier, dodatkowych usług i skutecznej interakcji. W szczególności, Użytkownik zobowiązuje się nie przyczyniać się i/lub nie wysyłać jakichkolwiek materiałów o charakterze niezgodnym z prawem lub niemoralnym do Gier. Dotyczy to w szczególności materiałów nawołujących do nienawiści rasowej, gloryfikujących przemoc, stanowiących poważne zagrożenie dla moralności osób nieletnich, naruszających ich dobro i mogących zaszkodzić reputacji Infernum. Użytkownik nie powinien również korzystać z ofert zawierających tego rodzaju treści i materiały.

8.3 W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień zawartych w podpunkcie 8.2, firma Infernum jest upoważniona do usunięcia informacji wprowadzonych przez Użytkownika. Firma Infernum jest również upoważniona do usunięcia wprowadzonych informacji, jeżeli istnieją konkretne przesłanki naruszenia niniejszych Ogólnych warunków handlowych, zasad i wymagań dla uczestnictwa lub w sytuacji, gdy podane informacje są niezgodne z prawem.

8.4 W przypadku naruszenia postanowień przez Użytkownika, Infernum – oprócz prawa do rozwiązania umowy – ma prawo do tymczasowego zablokowania dostępu Użytkownika do jego konta po uprzednim ostrzeżeniu z groźbą zablokowania. Ostrzeżenie z groźbą zablokowania nie jest konieczne w przypadku wystąpienia okoliczności specjalnych, które, po uwzględnieniu interesów obu stron, usprawiedliwiają natychmiastowe zablokowanie dostępu. Użytkownik zostanie poinformowany przez Infernum o powodach blokady. To samo ma zastosowanie w przypadku nielegalnego użycia karty kredytowej, użycia nieprawidłowych danych dotyczących karty kredytowej, oraz dostarczenia nieprawidłowych danych podczas procedury polecenia płatności. Blokada dostępu wiąże się z ewentualnym natychmiastowym usunięciem wszystkich treści oraz informacji pochodzących od wykluczonego Użytkownika z bazy danych oraz ze stron Infernum.

8.5 W przypadku uzasadnionego zablokowania dostępu, Infernum może nałożyć opłatę manipulacyjną w wysokości 10 EUR. Użytkownik może udowodnić, że szkoda nie nastąpiła lub jest znacząco niższa.

8.6 Usunięte informacje nie mogą zostać przywrócone.

8.7 Infernum zabezpiecza swoje systemy przed atakami wirusów, jednakże nie jest możliwe niezawodne zabezpieczenie przed tego typu atakami. Możliwe jest także wystąpienie sytuacji, w której nieuprawnione osoby trzecie mogą za pośrednictwem poczty e-mail wysyłać wiadomości, korzystając z nazwy Infernum bez jej zgody, które przykładowo zawierają szkodliwe oprogramowanie, takie jak wirusy, czy oprogramowanie typu spyware, lub łącze do materiałów internetowych, zawierających wirusy lub oprogramowanie spyware. Infernum nie ponosi odpowiedzialności za takie sytuacje. Użytkownicy powinni sprawdzać wszystkie przychodzące wiadomości e-mail wysłane pod nazwą Infernum w celu zabezpieczenia się przed potencjalnym atakiem. Ma to również zastosowanie do wiadomości e-mail od innych użytkowników.

8.8 Firma Infernum nie jest odpowiedzialna za szkody lub utratę danych na komputerach Użytkowników spowodowane instalacją oprogramowania, które nie pochodzi od Infernum.

8.9 Użytkownicy zobowiązują się do utrzymywania danych dostępowych do Gier w całkowitej tajemnicy (dane logowania, kody, itd.) i nieujawniania ich jakimkolwiek osobom trzecim, chyba że firma Infernum wyraziła wcześniej pisemną zgodę na przekazanie konta. Użytkownicy zobowiązują się do nieużywania pod żadnym względem konta, nazwy podanej przy rejestracji lub kodu należącego do innego Użytkownika bez uprawnienia. Jeżeli osoba trzecia wykorzystuje konto po uzyskaniu danych dostępowych w wyniku niedostatecznego zabezpieczenia danych przez Użytkownika względem osób trzecich, Użytkownik ponosi odpowiedzialność za działania tych osób jak za swoje własne.

8.10 Użytkownicy zobowiązują się do natychmiastowego poinformowania Infernum w sytuacji, gdy dowiedzą się, że nieuprawnione osoby trzecie posiadają wiedzę na temat ich danych dostępowych. Infernum zapewnia, że ze względów bezpieczeństwa kody będą zmieniane regularnie.

8.11 W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że dane dostępowe stały się znane nieuprawnionym osobom trzecim, Infernum jest upoważnione, ale nie zobowiązane, do podjęcia wedle własnego uznania środków bezpieczeństwa w celu niezależnej zmiany danych dostępowych bez wcześniejszego powiadomienia, lub do zablokowania konta. Infernum natychmiast poinformuje Użytkownika o tym fakcie i na jego prośbę dostarczy nowe dane dostępowe w możliwym do przyjęcia czasie. Użytkownik nie jest uprawniony do odzyskania wcześniejszych danych dostępowych.

8.12 Podstawową metodą komunikacji firmy Infernum z Użytkownikami jest poczta e-mail, o ile nie określono inaczej w niniejszych Ogólnych zasadach handlowych lub w umowach z Użytkownikami. Użytkownicy zobowiązani są dopilnować, aby wiadomości e-mail wysyłane przez Infernum na adres podany przez Użytkownika podczas rejestracji lub przekazane Infernum w późniejszym czasie docierały do nich. W tym celu Użytkownicy są zobowiązani m.in. do właściwego ustawienia filtra spamu i regularnego sprawdzania skrzynki pocztowej. Ponadto, Infernum zastrzega sobie prawo do wyboru innej formy korespondencji.

§ 9 Stan i usterki

9.1 Infernum zapewnia Użytkownikom dostęp do Gier w istniejącej wersji. Użytkownicy nie mogą domagać się prac konserwacyjnych lub ustalenia określonego stanu/zakresu funkcji Gier i/lub dodatkowych usług. Użytkownicy są świadomi, że Gry oraz dodatkowe usługi – jak każde oprogramowanie – nie są całkowicie wolne od błędów, dlatego Gry oraz dodatkowe usługi można uznać za wadliwe jedynie w sytuacji, gdy możliwość gry lub użytkowania jest poważnie zakłócona.

9.2 Użytkownicy zobowiązani są zawsze dokumentować ewentualne usterki w Grach, usługach lub dostarczonych przez Infernum materiałach w przystępny sposób i w szczególności zgłaszać raporty sporządzone w formie pisemnej. Przed zgłoszeniem ewentualnego błędu Użytkownik musi zapoznać się z instrukcjami Gry lub usługi, i skorzystać z innych środków zaradczych, o ile zostały one udostępnione przez Infernum w celu rozwiązania problemu (w szczególności dokumenty typu „Najczęściej zadawane pytania (FAQ) „, fora dyskusyjne z wątkami odnoszącymi się do problemów). Użytkownicy zobowiązani są dołożyć wszelkich starań we wspieraniu Infernum w celu znalezieniu ewentualnych rozwiązań problemów.

9.3 Użytkownicy zobowiązani są zgłaszać usterki Infernum w formie pisemnej natychmiast po ich zauważeniu. W przypadku oczywistych defektów, należy je zgłosić Infernum w ciągu dwóch tygodni od otrzymania określonych dóbr – w tym również wirtualnych - lub innej usługi. Termin na zgłoszenie usterki jest zachowany, jeżeli przed jego upływem zgłoszenie zostanie wysłane. Po upływie terminu przewidzianego na zgłoszenie usterek jakiekolwiek roszczenia z tym związane są niedopuszczalne, za wyjątkiem usterek, co do których nie można mieć wątpliwości, że wystąpiły. Dla potrzeb zabezpieczenia dowodów zaleca się wysyłanie wszystkich raportów do Infernum w formie pisemnej (w tym faks, list lub e-mail).

9.4 Gwarancja nie obejmuje usterek i błędów spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, błędami operacyjnymi, za które odpowiedzialni są Użytkownicy, a także błędów i usterek spowodowanych przez siłę wyższą lub zmiany oraz innymi działaniami, niezależnymi od Infernum.

9.5 Firma Infernum nie udziela gwarancji w sensie prawnym.

§ 10 Odpowiedzialność

10.1 W przypadku oferowanych bezpłatnych usług firma Infernum nie ponosi odpowiedzialności za szkody z wyjątkiem sytuacji, gdy powstały one wskutek jej rażącego zaniedbania lub celowego działania.

10.2  W przypadku, gdy pobierane są opłaty, firma Infernum ponosi odpowiedzialność z tytułu zamierzonego działania i rażącego zaniedbania bez ograniczeń. W sytuacji zaistnienia niewielkiego zaniedbania, firma Infernum ponosi odpowiedzialność wyłącznie w przypadku naruszenia podstawowych zobowiązań kontraktowych lub naruszenia gwarancji. Jako podstawowe zobowiązania kontraktowe należy rozumieć obowiązki umożliwiające wyłącznie właściwe wykonywanie zapisów umowy, i spełnienia których może oczekiwać Użytkownik.

10.3 Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania w przypadku zagrożenia życia, doznania uszczerbku na ciele lub zdrowiu lub w przypadku przyjęcia gwarancji przez Infernum. Odpowiedzialność Infernum wynikająca z Ustawy o odpowiedzialności za produkt (Product Liability Act) oraz z § 44a TKG pozostaje niezmieniona.

10.4 Obowiązek rekompensaty jest odpowiednio ograniczony do dających się przewidzieć szkód, które mogą nastąpić w przypadku naruszenia podstawowych zobowiązań kontraktowych. Kwota ta wynosi 50 EUR na konto.

10.5 Wspomniane wyżej wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności mają również zastosowanie do odpowiedzialności pracowników, przedstawicieli oraz pełnomocników Infernum, w szczególności jeśli chodzi o akcjonariuszy, pracowników, przedstawicieli, organów oraz ich członków, która wiąże się z ich odpowiedzialnością osobistą.

10.6 Firma Infernum ponosi wyłącznie odpowiedzialność za porady związane z pytaniami dotyczącymi jej Gier.

10.7 Powyższe postanowienia nie mają zastosowania w przypadku zmiany ciężaru dowodu na niekorzyść Użytkownika.

§ 11 Prawa własności przemysłowej i prawa autorskie

11.1 Treść określonych stron oraz Gier stanowi wyłączną własność Infernum lub innego licencjodawcy. Bezprawna dystrybucja, kopiowanie, eksploatacja lub inne naruszenie praw własności przemysłowej i praw autorskich Infernum spowoduje wszczęcie postępowania cywilnego i/lub karnego.

11.2 Wszelkie prawa do informacji podanych przez Użytkownika należą do niego. Podając informację na platformie związanej z Grami, Użytkownik udziela Infernum niewyłącznej licencji, która może zostać w dowolnym momencie odwołana, aby ww. treści mogły być publicznie dostępne osobom trzecim na platformach gier na całym świecie. Infernum nie posiada innych praw do korzystania z informacji podanych przez Użytkownika. Licencja wygasa w momencie usunięcia przez Użytkownika zamieszczonej przez niego treści z platformy związanej z Grami.

§ 12 Materiały i odpowiedzialność podmiotów trzecich

Infernum stworzy dostępną dla Użytkowników platformę komunikacyjną, dzięki której będą mogli komunikować się ze sobą. Użytkownicy są osobiście odpowiedzialni za zawartość treści, za pomocą których się komunikują oraz pozostałych materiałów publikowanych przez Użytkowników na stronie głównej. Ww. treści dotyczą treści podmiotów trzecich wobec Infernum w rozumieniu § 8 p. 1 Niemieckiej Ustawy Medialnej (TMG). Treści te wyrażają wyłącznie osobistą opinię danego Użytkownika. W żadnym przypadku Infernum nie identyfikuje się, ani nie zgadza się z prezentowaną treścią. To samo ma zastosowanie do treści, które w jakikolwiek sposób naruszają prawa podmiotów trzecich. Naruszenia mogą prowadzić do natychmiastowego usunięcia lub zablokowania zawartości i/lub konta oraz rozwiązania umowy z Użytkownikiem. W przypadku linków do innych stron obsługiwanych przez strony trzecie, które są dostępne na platformie, Infernum nie odpowiada za treści zawarte na tych stronach. Infernum nie kontroluje tych stron i kategorycznie dystansuje się od ich zawartości. Jeżeli firma Infernum otrzyma informację o naruszeniu przez wyżej wymienione materiały jakichkolwiek praw, skorzysta ze swojego prawa do ich natychmiastowego usunięcia.

§ 13 Zakończenie i okres obowiązywania umowy

13.1 Umowy pomiędzy Użytkownikiem i firmą Infernum są zawierane na czas nieokreślony, chyba że strony ustaliły inaczej.

13.2 W przypadku, gdy nie uzgodniono terminu obowiązywania umowy, obie strony są uprawnione do jej rozwiązania w dowolnym momencie, z zachowaniem trzech dni okresu wypowiedzenia.

13.3 Powyższe postanowienia nie ograniczają prawa do nadzwyczajnego rozwiązania umowy z ważnych powodów, w dowolnym czasie. W szczególności, choć nie wyłącznie, firma Infernum jest upoważniona do rozwiązania umowy w tym trybie, jeżeli

a. Użytkownik w sposób rażący łamie prawo, narusza niniejsze Ogólne warunki handlowe, zasady i/lub warunki związane z korzystaniem z dodatkowych usług, i pomimo ostrzeżenia w dalszym ciągu dopuszcza się wyżej wymienionych naruszeń, w taki sam, lub w zbliżony sposób

b. Użytkownik nie uregulował płatności na sumę przynajmniej 10 EUR i nie dokonuje płatności pomimo dwukrotnego upomnienia

c. Użytkownik nie korzystał z konta przez okres trzech miesięcy mimo powiadomień.

13.4 W przypadku poważnego naruszenia możliwe jest natychmiastowe rozwiązanie umowy bez wcześniejszego ostrzeżenia. Poważne naruszenie to naruszenie powodujące, że wywiązanie się przez Infernum z jego zobowiązań umownych staje się bezzasadne. Dotyczy to w szczególności przypadków, gdy:

a. Użytkownik narusza prawo karne

b. Użytkownik wykorzystuje grę w sposób niedopuszczalny (patrz powyższy § 6)

c. Użytkownik narusza zasadę dotyczącą multikont (patrz § 4, podpunkt 4.5)

d. Użytkownik podaje nieprawdziwe dane podczas rejestracji (powyższy § 4), lub podczas płacenia za usługi wiążące się z kosztami (§ 7).

13.5 Jeżeli firma Infernum jest odpowiedzialna za nadzwyczajne zakończenie obowiązywania umowy, mają zastosowanie następujące postanowienia:

a) jeżeli Użytkownik dokonał wcześniej płatności, z tytułu korzystania z wirtualnych obiektów i/lub dodatkowych funkcji, za okres obejmujący czas przypadający po rozwiązaniu umowy, odpowiednia proporcjonalna rekompensata zostanie wypłacona Użytkownikowi za okres pomiędzy momentem rozwiązania umowy, a kolejnym możliwym terminem rozwiązania.

b) jeżeli Użytkownik wciąż posiada wirtualną walutę na swoim koncie do swojego użytku, Infernum przesunie tę wirtualną walutę do innej Gry Infernum, wybranej przez Użytkownika, lub zezwoli na wykorzystanie wirtualnej waluty o porównywalnej wartości w innej Grze Infernum. Możliwość dokonania rekompensaty w formie gotówkowej jest wyłączona, za wyjątkiem przypadku, w którym  przekazanie środków na konto innej gry Infernum – z uwzględnieniem interesu obu stron – nie jest działaniem oczekiwanym przez Użytkownika.
Jakiekolwiek dalsze roszczenia Użytkownika w tym zakresie są wyłączone, o ile w niniejszych Ogólnych zasadach handlowych nie postanowiono inaczej.

13.6 Firma Infernum posiada specjalne prawo rozwiązania umowy związanej z kontami poszczególnych Gier w przypadku utraty uprawnień do zarządzania daną Grą, np. ze względu na wygaśnięcie określonej umowy licencyjnej pomiędzy Infernum a licencjodawcą. W tym przypadku Infernum może rozwiązać wszystkie umowy związane z funkcjonowaniem i korzystaniem z Gry (np. umowę na użytkowanie, umowę związaną z udostępnieniem i korzystaniem z wirtualnej waluty, wirtualnych obiektów i/lub dodatkowych funkcji) w momencie zakończenia funkcjonowania Gry. Pozostałe prawa w zakresie rozwiązania umowy pozostają niezmienione. Postanowienia pkt 13.5 stosuje się odpowiednio.

13.7 W każdym przypadku rozwiązanie umowy musi zostać dokonane w formie pisemnej, przy czym za formę pisemną uważa się również e-mail. Jeżeli powody rozwiązania umowy w przypadkach nadzwyczajnych nie zostały zawarte w oświadczeniu o rozwiązaniu umowy, muszą one być podane niezwłocznie w przypadku otrzymania pisemnej prośby w tym zakresie. Rozwiązanie umowy z innych powodów nie wymaga podania jego przyczyn.

§ 14 Ochrona danych

Infernum przetwarza i wykorzystuje dane Użytkowników, zebrane podczas zawierania umowy oraz w zakresie przewidzianym przez wykorzystaną ofertę, które są niezbędne do zapewnienia właściwego wypełnienia zapisów umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych. W zakresie tym mają zastosowanie również postanowienia deklaracji dotyczącej ogólnej ochrony danych Infernum (dostępny jest link).

§ 15 Zmiany Ogólnych warunków handlowych

15.1 Infernum zastrzega sobie prawo do dokonywania w każdym czasie zmian niniejszych warunków handlowych, które będą miały zastosowanie na dalszy okres obowiązywania umowy, w zakresie, jaki jest niezbędny, z zastrzeżeniem, że zmiany takie nie mogą pogarszać sytuacji Użytkownika działającego w dobrej wierze. Potrzeba dokonania zmian może w szczególności wynikać z konieczności dostosowania treści umowy do zmienionego stanu prawnego w celu dostosowania do zmian związanych z zakresem usług i/lub usług dodatkowych w związku z Grami i ich dodatkowym rozwojem. Przez zmianę stanu prawnego należy rozumieć także wydanie orzeczenia sądowego.

15.2 Informacja o zmianach i ich treści powinna być podana do wiadomości co najmniej na dwa tygodnie przed ich wejściem w życie, z zachowaniem formy pisemnej. Jako zasadę przyjmuje się podawanie informacji o zmianach za pomocą wiadomości e-mail lub na witrynach Gier, a w każdym przypadku - podczas każdego kolejnego logowania Użytkownika do Gry.

15.3 Użytkownik może nie wyrazić zgody na wprowadzone przez Infernum zmiany w terminie jednego miesiąca od ich dnia ich podania do wiadomości. W przypadku sprzeciwu wobec zmiany wyrażonego we wskazanym wyżej terminie każda ze stron jest uprawniona do rozwiązania niniejszej umowy na warunkach w niej w tym zakresie określonych. Pozostałe prawa związane z rozwiązaniem umowy pozostają bez zmian. Użytkownikowi nie przysługują żadne dalsze roszczenia. Przy braku sprzeciwu ze strony Użytkownika, w przewidzianym do tego czasie, wobec wprowadzonych zmian, jest to równoznaczne z ich akceptacją i stają się one częścią umowy.

15.4 W informacji o zmianach Ogólnych warunków handlowych Infernum powinno w sposób szczególny zwracać uwagę na możliwość wyrażenia sprzeciwu oraz rozwiązania umowy, określone w tym zakresie terminy oraz konsekwencje prawne dla Użytkownika, w szczególności w związku z zaniechaniem zgłoszenia sprzeciwu.

§ 16 Postanowienia końcowe

16.1 W przypadku, że jeżeli jedna ze stron opóźnia się, odstępuje lub powstrzymuje się od korzystania ze swoich praw określonych w niniejszych Ogólnych warunkach handlowych, lub jeżeli wyznacza drugiej stronie terminy na skorzystanie z tych praw, pozostaje to bez wpływu na istnienie tych uprawnień.

16.2 W przypadku gdy Użytkownik po zakończeniu obowiązywania umowy zmieni miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu z Republiki Federalnej Niemiec po zakończeniu obowiązywania umowy, miejscem jurysdykcji jest Hamburg. Powyższe postanowienie ma również zastosowanie w przypadku, jeżeli miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu Użytkownika nie jest znane w momencie wniesienia ewentualnego roszczenia.

16.3 Prawo Republiki Federalnej Niemiec ma wyłączne zastosowanie do umów zawartych w oparciu o niniejsze Ogólne warunki handlowe, w tym również roszczeń z tym związanych, z wyłączeniem postanowień, które odnoszą się do ogólnej Konwencji Narodów Zjednoczonych o międzynarodowej sprzedaży towarów.

16.4 Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych Ogólnych warunków handlowych okażą się nieważne, nie ma to wpływu na ważność pozostałych postanowień.

16.5 Zmiany do umowy oraz obopólne uzgodnienia wymagają formy pisemnej. Ma to również zastosowanie do zmiany postanowień odnoszących się do wymogu zachowania formy pisemnej (włączając m.in. e-mail).

Hamburg, 01.07.2015

Oferta prezentowana przez:

Infernum Games GmbH
Behringstr. 16b
22765 Hamburg
Germany

Email: contact@infernum.com
Web: www.infernum.com
T: +49 (0)40 411 885 0
F: +49 (0)40 411 885 255

Managing director: Remco Westermann
Company registration number: HRB 134996
Registration court: District Court Hamburg

Youth Protection Officer: Dr. Andreas Lober

Zarejestruj sięKup żetonyKonto PremiumWsparcieOdzyskiwanie hasła